Nyhed, 24.april 2024

Ny handlepligt til kommunerne på BNBO

Fra 1. juli 2024 får kommuner handlepligt ved BNBO-områder pga. pesticidpåbud.

Den 1. juli 2024 indføres der med meget stor sandsynlighed nye regler for de danske kommuner, som giver dem en handlepligt på at indføre påbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor der er identificeret et indsatsbehov. I første omgang gives der 6 måneder til at afsøge muden for at indgå en frivillig aftale med lodsejeren, men fra 1. januar 2025 til 1. marts 2025 skal kommunen give et påbud. BNBO, hvor der allerede er lavet beskyttelse, bliver undtaget af den nye lov.

BNBO – hvad er nyt?

I 2019 aftalte et stort flertal af Folketingets partier, at det skulle være slut med at sprøjte i nærområdet ved boringer, der leverer vand til almene vandforsyninger (mere end 10 husstande). Der er cirka 5.500 af sådanne områder i Danmark, hvoraf cirka 3.000 er vurderet til at have et indsatsbehov mod erhvervsmæssig anvendelse af konventionelle pesticider. Det gennemsnitlige areal er 2,5 ha per BNBO, men der er store forskelle afhængig af oppumpet vandmængde, grundvandsmagasinets størrelse og andre faktorer. Det politiske mål er, at opgaven skal klares ved at finde lokale løsninger i dialog mellem vandværker, kommune og lodsejer. Fremdriften var i starten meget langsom, men der er siden 2022 kommet mere fremdrift, selvom der stadigvæk er langt til mål (pt. cirka 450 frivillige aftaler). For at øge hastigheden i processen har den nuværende regering lanceret en akutplan, som fremadrettet giver kommunerne en handlepligt til at udstede påbud, hvis der er identificeret et indsatsbehov. Ved 1. behandlingen af lovforslaget i Folketinget den 2. april 2024 var der ingen partier, som tilkendegav modstand mod forslaget, som derfor må forventes at blive vedtaget senere i maj.

I lovforslaget er der også andre mindre korrektioner af det nuværende regelsæt. Fremadrettet bliver det et krav for kommunen, at aftaler og påbud skal tinglyses. Desuden bortfalder opsættende virkning ved klager over de kommunale afgørelserne ved Klagenævnet i Viborg. Ved påbud kan erstatningens størrelse forsat påklages taksation. Kommunerne får også en opgave med at gennemse aftaler og indberette aftaler og påbud til Danmarks Areal Information (DAI). For BNBO, hvor der allerede er forsøgt indgået en frivillig aftale, skal kommunen give et påbud inden 1. januar 2025.

Nye BNBO vil automatisk glide ind i det nye regelsæt med fastsatte tidsfrister for tilbud om aftaler og påbud. Ved genberegning af eksisterende BNBO, f.eks. ved ændret pumpestrategi, vil tinglysningen på det eksisterende bestå, men der kan også opstå behov for at lave nye aftaler på andre arealer, hvis kommunen beslutter, at der er et indsatsbehov.

Af Søren Thorndal Jørgensen, chefkonsulent Landbrug & Fødevarer