Generationsskifte

Generationsskifte uden omkostninger

Generationsskifte uden omkostninger

Sektionen for Større Jordbrug arbejder for en afskaffelse af afgifter ved generationsskifte. Den nye generation skal have mulighed for at udvikle, opbygge og investere i virksomheden efter overtagelsen.

Afskaffelse af generationsskiftebeskatningen
I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for, at man kan foretage et generationsskifte uden omkostninger til staten. 

Afgifterne til staten har drænet virksomhederne med den konsekvens, at der, hvis ikke overdragelsen helt er blevet opgivet, har været behov for enten at frasælge dele af virksomheden for at svare afgiften, eller det har været nødvendigt at optage lån for at kunne gennemføre generationsskiftet. 

Dette har betydet, at den nye generation ofte ikke har haft mulighed for at udvikle, opbygge og investere i virksomheden efter overtagelsen, men i stedet har måttet fastholde gamle og evt. forældende produktionsformer og materiel m.v.

Større Jordbrug arbejder for at:

  • Bo- og gaveafgiften ved overdragelse af land- og skovbrugsejendomme og hertil hørende maskiner og driftsmidler skal afskaffes fuldstændigt (anlægsaktiver).
  • Reglerne om skattemæssig succession skal opretholdes (dvs. at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling).
  • Kredsen, der kan opnå afgiftsfrihed, er overdragerens nærmeste, herunder søskende og disses livsarvinger og eventuelt ledende medarbejdere. For dem, der ikke omfattes af gaveafgiftsreglerne, gives afgiftsfriheden i den skattepligtige værdi, der indgår i skatteberegningen.
  • Som værn mod misbrug foreslås, at afgiftsfrihed kun gives, hvis overdrageren har ejet virksomheden i mindst 2 år før overdragelsen – og at erhververen skal eje virksomheden i mindst 5 år efter overdragelsen.
  • Da virksomheden også kan drives i selskabsform, foreslås det, at der ved overdragelse af hovedaktionæraktier gives afgiftsfrihed for den del af aktiernes værdi, som svarer til værdien af selskabets anlægsaktiver.

Download hele vores politikpapir om Afskaffelse af generationsskiftebeskatningen (pdf).