Kvælstofreguleringen

Effektiv kvælstofudnyttelse bør belønnes

Kvælstofreguleringen skal belønne effektive bedrifter

I Sektionen for Større Jordbrug kæmper vi for en regulering, der tilskynder effektiv kvælstoftildeling og godt landmandskab i marken i stedet for, at vi alle tildeles den samme gødningskvote og sættes overfor ensartede krav om efterafgrøder. Vores bedrifter er ikke gennemsnitsbedrifter!

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for at komme ud af det ensformige modelregime og ind i en verden, hvor man som landmand får større ansvar – og mulighed for større økonomisk gevinst – ved at gøre det rigtige i marken.

Et centralt element i en sådan regulering er balanceregnskaber. I Sektionen for Større Jordbrug mener vi, at vi som landmænd – hver for sig – skal redegøre for den mængde kvælstof, vi anvender, og en effektiv udnyttelse skal belønnes.

Det er rigtigt, at udvaskningen også afhænger af andre ting end kvælstofoverskuddet i marken, men forholdet mellem tilført og høstet kvælstof skal være et centralt styringselement i reguleringen. Ligesom efterhøstbevoksningen er blevet en fast del af reguleringen.