Solcelleanlægs ydeevne er bedre ved kysterne, men dette faktum er ikke inddraget i retningslinjer fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Sektionen for Større Jordbrug mener, at det er kritisabelt, når Plan- og Landdistriktsstyrelsen i sine retningslinjer til landets kommuner gør det tæt på umuligt at placere solcelleanlæg i en 3 kilometers kystzone. Det vel at mærke også arealer uden naboer og uden at solcellerne er til gene for skibsfart, fiskeri eller andet privat eller erhvervsmæssig færden på vandet.

Sektionen for Større Jordbrug gav slutning af juni sine input til Landbrug & Fødevarers to vigtige høringssvar på planloven og bekendtgørelsen vedr. solcelleanlæg og VE.

Høringssvarene vedrørte forslaget til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering og forslaget til Lov om ændring af planloven og forskellige andre love. Begge under Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Generelt set er det positivt, at der bliver etableret mere klare retningslinjer for kommunernes sagsbehandling vedrørende planlægning af vedvarende energi. Der er i dag stor variation i myndighedspraksis fra kommune til kommune, og det er derfor vigtigt med klare retningslinjer og anerkendelse af bedste praksis, så sagsbehandlingen kan effektiviseres.

Vi ser dog med stor kritik på forslaget til retningslinjer for planlægning af solcelleanlæg i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder. Vi mener, at det bør gøres eksplicit, at der ikke kræves en forudgående undersøgelse af alternative placeringer uden for denne zone, når der er funktionelle begrundelser for placering af solcelleanlæg i kystnærhedszonen.

Den administrative praksis bør anerkende, at solcelleanlæg placeret i kystzoner modtager mere solindstråling, hvilket dokumenteret forbedrer solcelleanlæggenes ydeevne, på samme måde som vindforholdene påvirker vindmøllernes effekt i disse zoner. Desuden kan færre skyer og mere genskin ved kysten bidrage til en mere effektiv udnyttelse af solcelleanlæggene.

Vi opfodrede derfor kraftigt til, at det skal præciseres, at der kan dokumenteres positive effekter ved kystnær placering af solcelleanlæg, og at denne dokumentation frigør udviklere fra at skulle undersøge alternative placeringer.

Her en link til de to høringssvar: Lov om ændring af planloven og lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere uddybning af problemstillingerne, er I naturligvis velkomne til at kontakte os eller Chefkonsulent i Landbrug & Fødevarers Miljøafdeling, Henrik Borg Kristensen, hbk@lf.dk