Vi har afgivet høringssvar om lagerbeskatning

Den nye ret til tidlig pension skal finansieres. Som vi tidligere har har beskrevet, skal en del af finansieringen fremkomme ved at lagerbeskatte visse ejendomme. Landbrug & Fødevarer har med godt bidrag fra medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug afgivet høringssvar, der argumenterer for at undtage land- og skovbrugsejendomme for lagerbeskatning.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en aftale om at lagerbeskatte visse ejendomme. Kort sagt betyder det, at selskaber fra 2023 beskattes årligt af værdistigninger af deres ejendomme, selv om ejendommene ikke er solgt. Lagerbeskatningen omfatter dog kun koncerner med en ejendomsportefølje, der har en værdi på over 100 mio. kr. Den politiske intention med lovforslaget er at forhindre, at værdistigninger på ejendomme undtages fra beskatning ved salg af datterselskabsaktierne i stedet for salg af selve ejendommen. Formålet har været at sikre løbende beskatning af værdistigningerne på udlejningsejendomme. Dog viser det sig, at langt flere ejendomme end oprindeligt tiltænkt bliver omfattet at lagerbeskatning med det nuværende lovforslag.

Forslaget har været i høring fra 1. juli til og med d. 18. august, og Landbrug & Fødevarer har udarbejdet et høringssvar. I det følgende vil der blive gjort status for baggrunden for lovforslaget, og de generelle bemærkninger.
For at se høringssvaret i sin helhed, klik her  

Lovgivningen i dag

Selskaber er i dag skattepligtige af ejendomsavancer og genvundne afskrivninger. Genvundne afskrivninger opgøres kun, hvis der er tale om salg af afskrivningsberettigede bygninger. Beskatningstidspunktet indtræder, når gevinsten realiseres ved salg af ejendommen (realisationsbeskatning). Det gælder uanset om selskabets hovedformål er køb og salg af fast ejendom (næringspligtige selskaber) eller ej. Er salget forbundet med et tab, vil det kunne modregnes i fortjenester fra salg af øvrige ejendomme (kildeartsbegrænset tab). Som reglerne er i dag, er aktieavancer fra datterselskabsaktier skattefrie. Selskaber kan dermed undgå beskatning af ejendomsavancer ved at placere ejendommen i et datterselskab og sælge datterselskabet i stedet for selve ejendommen. Disse regler anvendes bl.a. af udenlandske kapitalfonde, der investerer i danske udlejningsejendomme, og det er netop denne slags skattefrie transaktioner, som aftaleparterne ønsker at undgå.

Generelle bemærkninger

Landbrug & Fødevarer mener helt overordnet, at land- og skovbrugsejendomme skal undtages fra lagerbeskatningen. Dels finder vi ikke, at lagerbeskatning af land- og skovbrugsejendomme har været en del af den politiske intention med lovforslaget, og dels vil de foreslåede ændringer medføre store konsekvenser for de store landbrugs mulighed for at strukturere samarbejdet med andre landbrugere. Lagerbeskatningen vil endvidere medføre likviditetsudfordringer for de omfattede selskaber, da beskatningen sker, før eventuelle værdistigninger i ejendommen er realiseret. I landbruget vil det ramme større landbrug, som bortforpagter eller udlejer en del af jorden til fx en anden landbruger.

Samtidig vil forslaget efter Landbrug & Fødevarers opfattelse medføre øgede omkostninger til rådgivere mv., da der skal opgøres ejendomsavance og genvundne afskrivninger på de omfattede ejendomme til brug for realisationssaldoen ved overgang fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning fra 1. januar 2023.

Vi mener derfor, at land- og skovbrugsejendomme bør undtages af bestemmelserne. Det kunne fx ske ved at knytte beskatningen op på ejendommens vurderingsmæssige status, således at ejendomme omfattet af Ejendomsvurderingsloven § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 (skovbrug og landbrug) undtages fra bestemmelserne.

 

Landbrug & Fødevarer følger forslaget tæt, og vil orientere når der er nyt.