Ejendomsbeskatning: Rammes du af nye skatteregler?

Har du jord og produktionsbygninger, der primært udlejes/bortforpagtes? Er de 100 mio. eller mere værd? Og drives din bedrift ikke som en enkeltmandsvirksomhed? Så er der en risiko for, at du rammes af en årlig skatteregning. Større Jordbrug opfordrer medlemmer, der rammes af de nye regler til at kontakte os.

Som en del af finansieringen af Aftale om ny ret til tidlig pension fra oktober 2020 – den såkaldte Arne-pension - indgår, at beskatningen af selskabers mv. ejendomsavancer ændres fra realisationsbeskatning, hvor beskatningen indtræder ved ejendommens salg, til lagerbeskatning, hvor selskaber mv. beskattes løbende hvert år af ejendommens værdistigninger selv om ejendommen/jorden ikke er solgt. Konkret betyder det, at værdistigninger på de omfattede bedrifter beskattes med 22 pct. hvert år. I henhold til den politiske aftale får lagerbeskatningen virkning fra kalenderåret 2023, men vi har endnu ikke set konkret lovgivning på området.

Den nye skatteaftale skal sende yderligere 850 mio. kr. i statskassen. Skatteministeriet vurderer, at kun en meget beskeden andel af merprovenuet hidrører fra land- og skovbrug. For den enkelte bedrift kan der dog være tale om et ikke-ubetydeligt tab af likviditet. Det kan desuden have alvorlige konsekvenser for de mange kommende generationsskifter, hvis ældre landmænd ikke kan udleje jord til yngre landmænd, som led i et generationsskifte uden at blive omfattet af den omkostningstunge og bebyrdende lagerbeskatning.

For at få klarhed over, hvad aftalen konkret betyder for vores medlemmer, opfordrer vi til, at I snarest muligt henvender jer på stoerrejordbrug@lf.dk, hvis I vurderer, I vil blive omfattet eller har mistanke herom.

Beskatning af ejendomme i dag

Selskaber er i dag skattepligtige af ejendomsavancer og genvundne afskrivninger. Genvundne afskrivninger opgøres kun, hvis der er tale om salg af afskrivningsberettigede bygninger. Beskatningstidspunktet indtræder, når gevinsten realiseres ved salg af ejendommen (realisationsbeskatning). Det gælder uanset om selskabets hovedformål er køb og salg af fast ejendom (næringspligtige selskaber) eller ej. Er salget forbundet med et tab, vil det kunne modregnes i fortjenester fra salg af øvrige ejendomme (kildeartsbegrænset tab).

Som reglerne er i dag, er aktieavancer fra datterselskabsaktier skattefrie. Selskaber kan dermed undgå beskatning af ejendomsavancer ved at placere ejendommen i et datterselskab og sælge datterselskabet i stedet for selve ejendommen. Disse regler anvendes bl.a. af udenlandske kapitalfonde, der investerer i danske udlejningsejendomme, og det er netop denne slags skattefrie transaktioner, som aftaleparterne ønsker at undgå.

Den politiske aftale om lagerbeskatning

Det er aftalt at indføre en løbende beskatning af værdistigninger på selskabers ejendomme (lagerbeskatning). Lagerbeskatningen skal gælde for selskaber mv., der omfattes af den almindelige selskabsbeskatning på 22 pct.

Følgende er undtaget fra lagerbeskatningen:

  • Personligt drevne virksomheder
  • Koncerner med ejendomsporteføljer med en værdi på under 100 mio. kr.
  • Ejendomme, som selskabet i overvejende grad anvender i egen drift, fx ejendomme, der af selskabet selv eller et koncernselskab anvendes til administration, lager, produktion eller landbrug.

Af aftaleteksten fremgår, at den nærmere afgrænsning samt øvrige konsekvensændringer fastlægges i forbindelse med det lovforberedende arbejde.

Landbrug & Fødevarer foreslår, at land- og skovbrug undtages fra lagerbeskatningen, og arbejder for dette i den videre proces.