Nej tak til generelle forbud mod jagt i beskyttede områder

EU-kommissionen har foreslået, at jagt og fiskeri ikke skal være muligt i nogle af de områder, der skal beskyttes i henhold til EU’s biodiversitetsstrategi. Det arbejder Større jordbrug kraftig imod.

Foto: Colourbox P. Qvist

EU-kommissionen offentliggjorte i maj 2020 en ny strategi for at styrke biodiversiteten i EU. Strategien lægger op til, at der på EU-niveau skal udpeges 30 pct. beskyttet natur. Heraf skal 10 pct. være strengt beskyttet natur. EU-kommissionen har i udkast til en vejledning foreslået, at der i sidstnævnte ikke skal være mulighed for aktiviteter som jagt, fiskeri m.v.

Sektionen for Større Jordbrug tager skarpt afstand fra sådanne generelle restriktioner og bakker op om Landbrug & Fødevarer, der både nationalt og på EU-niveau arbejder for en mere målrettet tilgang til beskyttelse af natur og biodiversitet.

I nogle medier er der fejlagtigt sat lighedstegn mellem ”strengt beskyttet” og Natura 2000-områder. Det er ikke korrekt, men derfor er der stadig grund til at se på forslaget med bekymring. På nuværende tidspunkt er det konkrete indhold de forskellige beskyttelseskategorier ikke fastlagt, ligesom der også udestår en nærmere afklaring af, hvorvidt målene skal opnås i de enkelte medlemsstater eller på EU-niveau.

Miljøminister Lea Wermelin har udtalt, at Danmark bakker op om målene med hhv. 30 og 10 pct. beskyttet og strengt beskyttet natur, men at det ikke er realistisk, at Danmark vil kunne levere 30 procent beskyttet natur på landjorden, blandt andet på grund af høj befolkningstæthed og stor landbrugsproduktion.

Større Jordbrug tilslutter sig sammen med Landbrug & Fødevarer denne holdning og finder, at hvis man ønsker at fastholde de meget ambitiøse beskyttelsesmål, så er det afgørende, at man tager hensyn til forskellene mellem medlemsstaterne i forhold til naturgivne forhold og arealanvendelse.

Vi vil desuden bruge vores europæiske netværk i European Landowners’ Organization til at kæmpe kampen mod et forslag, der under ingen omstændigheder må blive til et generelt krav på tværs af medlemsstater.

Baggrunden for holdningen er uddybet i landbrug & Fødevarer nyhedsbrev her: L&F tager klart afstand fra generelle forbud mod jagt i beskyttede områder