Tilfredshed med at intentionerne i drikkevandsaftale følger grundloven om fuld erstatning

I fredags kom en ny aftale vedr. beskyttelse af grundvandsboringer i hus på Christiansborg. Selvom vi ud fra en faglig betragtning er nok så uenige i behovet, så er vi meget tilfredse med, at man som lodsejer i princippet opnår ”fuld erstatning på markedsvilkår”, som det fremgår af den politiske aftale.

et har altid været Større Jordbrugs klare holdning, at hvis man fra samfundets side ønsker at begrænse råderetten på privat ejendom, så skal det ske mod fuld erstatning. Det har vi også klart kommunikeret i forhold til beskyttelse af de boringsnære arealer, som man i efteråret politisk ønskede at forbyde anvendelse af pesticider på.

Fagligheden er bevist tilsidesat

Det er imidlertid stadig ikke tilfredsstillende, at man handler på baggrund af følelser og tilsidesætter fagligheden. I langt de fleste tilfælde, som L&F har set på, hjælper det ikke noget at beskytte boringsnært. Dels fordi der er tale om normale forhold, hvor godkendte midler ved regelret brug ikke udvaskes til grundvandet, og samtidig fordi der er rigtig mange steder, hvor grundvandet til indvindingsboringen ikke dannes boringsnært men længere væk fra boringen. Læs mere om L&F’s to klagesager om dette hér [link kommer].

Vi savner politisk mod til at stå fast på fagligheden og stille sig op imod folkestemningen. Det er i sidste ende spild af samfundsressourcer, og man fjerner fokus fra de vigtige opgaver, der ligger forude, i stedet for at gøre noget nyttigt i forhold til miljø og klima.

Nu skete det så. Og udgangspunktet følger grundlovens principper: Man skal erstatte, når man tager. Det er enormt tilfredsstillende, og langt det bedste alternativ, når nu stort set alle på Christiansborg havde sat sig fast på at forbyde anvendelse af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Risiko for uacceptabel proces skal fjernes

Man kan af aftaleteksten læse, at der som udgangspunkt skal være ”fuld erstatning på markedsvilkår på baggrund af en konkret vurdering af bl.a. den hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af de restriktioner, der bliver pålagt ejendommen. Hensigten er, at landmanden ikke skal lide tab for de pålagte restriktioner”. Det lyder fornuftigt og rimeligt.

Længere nede i teksten fremgår dog, at såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO i 2022, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Det fremgår, at i et sådan tilfælde ”kan det pga. EU’s statsstøtteregler også være relevant at give løbende årlig kompensation”.

Altså et udtryk for en reel risiko for at der ikke ydes fuld erstatning, hvis kommunens arbejde trækker ud.

En årlig kompensation mod et pesticidforbud vil på ingen måde være acceptabel! Og det er i den forbindelse fuldstændig uforsvarligt, at man sætter en datofrist, hvor kommunen kan skynde sig mere eller mindre langsomt i forhold til at opnå en tilfredsstillende aftale med lodsejeren, og lykkedes det ikke, så taber lodsejeren.

Vi vil ikke være med til sådan en proces, og vi vil forlange sikkerhed for, at alle berørte opnår mulighed for en erstatning, som giver lodsejeren ny mulighed for at erhverve samme jordtilliggender som før indgrebet. Derfor følger vi det lovgivende arbejde nøje, således at alle berørte lodsejere opnår en rimelig mulighed for fuld erstatning i lighed med aftalens intention.