BNBO-aftale mangler erstatningsgaranti

I BNBO-aftalen, hvor man politisk ønsker at friholde boringsnære områder fra anvendelse af pesticider, er erstatningsudmålingen helt afgørende. Og en række forhold i den politiske aftale trænger til klare præciseringer, så man som ejer kan støtte ret på, at man opnår fuld erstatning, lyder det fra Formand for Større Jordbrug Frederik Lüttichau.

Den politiske aftale om BNBO indeholder to faser. I fase 1 er udgangspunktet ”fuld erstatning på markedsvilkår på baggrund af en konkret vurdering af bl.a. den hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af de restriktioner, der bliver pålagt ejendommen. Hensigten er, at landmanden ikke skal lide tab for de pålagte restriktioner”. Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO i 2022 (fase 1), aktiveres fase 2, hvor der gennemføres et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Det fremgår, at i et sådan tilfælde ”kan det pga. EU’s statsstøtteregler også være relevant at give løbende årlig kompensation”.

I Sektionen for Større Jordbrug frygter vi, at man meget nemt kan ende med et generelt forbud med en løbende årlig kompensation, hvilket vil være helt uacceptabelt. Vi kan ikke se for os at man i kommunerne kan nå at komme rund til alle ejere med et tilbud om en aftale med fuld erstatning på markedsvilkår. Dels kræver det mange ressourcer og de nødvendige kompetencer i kommunerne, men vi kan heller ikke se, at kommunerne har incitamentet til at nå indgåelse af frivillige BNBO-aftaler frem til 2022 – for hvorfor skulle de det?

Den analyse kan man hurtigt gøre sig når man læser den politiske aftale, hvoraf det bl.a. fremgår, at såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen i 2022, gennemføres et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.

- Det vil være en fuldstændig uacceptabel løsning, hvis ikke alle opnår et aftaleudkast med fuld erstatning, og i Sektionen for Større Jordbrug finder vi, at det vil stride imod ejendomsrettens ukrænkelighed, idet kompensationen langt fra vil garantere fuld erstatning. Hvis det bliver virkelighed så har vi balladen, for vi kan ikke acceptere et generelt forbud mod pesticider i BNBO uden fuld erstatning.

- Vi har brug for mere end en politisk aftale. Vi har brug for en lovgivningsmæssig garanti for, at alle ejendomme, som bliver ramt af restriktioner fra BNBO garanteres en aftale med fuld erstatning på markedsvilkår.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi skal leve i uvished frem til 2022 om hvorvidt man bliver tilbudt en aftale eller ej. Som alle andre virksomheder har vi i vores produktion behov for at planlægge og kende vores produktionsmuligheder for den nære fremtid, og som lodsejere har vi selvfølgelig også krav på klarhed, hvis Folketinget finder behov for at råderetten skal begrænses på vores jord.

- Vi er bekendt med, at Miljø- og Fødevareministeren har sendt et hyrdebrev til kommunerne med opfordring om at komme i gang, men dette er i vores optik slet ikke tilstrækkeligt. Der skal være en garanti for ejeren om, at han inden 2022 vil blive tilbudt en aftale på markedsvilkår, som også giver mulighed for ejeren til at tilpasse sin ejendom med køb af ny landbrugsjord eller lignende afhængig af ejerens ønsker.

- Det er i det hele taget ikke i orden, at man forhaster et politisk ønske igennem på privat mands jord uden at begrundelsen er juridisk på plads. For i min optik kræver det faktisk et stort lovforberedende arbejde, hvis man vil skærpe beskyttelsesniveauet i miljøbeskyttelsesloven og forbyde anvendelse af pesticider i så godt som alle BNBO-arealer i hele landet. De nuværende regler kræver jo, at kommunen dokumenterer, at indgrebet er nødvendigt. Dvs. at kommunen skal kunne sandsynliggøre en forureningsfarer. Og det er i virkeligheden yderst sjældent at der ud fra en faglig betragtning er tale om en sandsynliggjort forureningsfare af den simple grund, at de godkendte pesticider ikke udvaskes fra rodzonen i koncentrationer over kravværdierne. Men den politiske aftale rummer en ny politisk fastsat risiko-accept, hvor politikerne ønsker at gå med tolv sæt livrem og seler, og hvis det er dét, som Folketinget ønsker, skal det jo også fremgå klart af lovgivningen.

- I Sektionen for Større Jordbrug har vi derfor bedt L&F om at rettet henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet med henblik på at få lovgivningen fuldstændig på plads og med en udtrykt garanti om, at alle ejendomme sikres en et reelt tilbud om en frivillig aftale til fuld erstatning på markedsvilkår.

Frederik Lüttichau

Formand for Sektionen for Større Jordbrug