Sammen om at hjælpe viben

Hen over påskeugen lancerede Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Ornitologisk Forening en fælles kampagne med anbefalinger til, hvordan man som landmand kan gøre en forskel for viben. Kampagnen kommer med en række anbefalinger til vibevenlig drift.

I Sektionen for Større Jordbrug sætter vi stor pris på at Landbrug & Fødevarer har indledt et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening om viben, da den er en helt særlig fugl for mange landmænd. Viben er tæt knyttet til landbrugslandet og landbrugsdriften og samtidig er en karakteristisk og elsket forårsbebuder.

Desværre er viben er gået tilbage med 75 pct. siden midten af 1970’erne. Så selv om der stadig er viber at se og høre i landbrugslandet, er der behov for en indsats for at standse yderligere tilbagegang i de lokale vibebestande.

Kampagnen bygger på en række konkrete anbefalinger, som især retter sig mod landmænd, der har - eller inden for de seneste 10 år har haft – viber på deres arealer. Disse anbefalinger er delt op i anbefalinger til eng- og græsarealer og anbefalinger til driftsarealer. Herudover er der også anbefalinger som med fordel kan følges, hvis man står overfor at etablere et større lavbunds- eller vådområdeprojekt.

Da vibens tilbagegang i landbrugslandet i høj grad skyldes ændret arealanvendelse i det moderne landbrug, går anbefalingerne på at genskabe egnede ynglelokaliteter for viberne samt at sikre, at reder og unger ikke beskadiges af markarbejde i yngletiden. Tilbagegangen skyldes især, at der i dag er færre afgræssede engarealer, at vinterafgrøder er blevet mere udbredte og at våde pletter på enge og omdriftsarealer i højere grad drænes tørre. Tilsammen betyder disse ændringer, at vibernes unger har svært ved at finde føde og dermed overleve. Samtidig kan vibernes æg og unger også lettere blive bytte for rov- og kragefugle.

Anbefalingerne af udarbejdet i samarbejde med SEGES og fagfolk hos Dansk Ornitologisk Forening. Dette betyder også, at der i anbefalingerne er taget højde for de regler, der skal overholdes som følge af EU’s landbrugspolitik.

Ligesom det var tilfældet med Landbrug & Fødevarers kampagne med anbefalinger til gavn for bierne, kan man som medlem af Landbrug & Fødevarer tilmelde sig vibekampagnen og på den måde tilkendegive, at man gerne vil være med til at hjælpe viben. Hvis man tilmelder sig på L&F’s hjemmeside modtager man blandt andet et skilt, som kan sættes op på bedriften for at vise omverdenen, at man gør en indsats. Ud over at gavne viben vil de anbefalede tiltag også give bedre levemuligheder for en lang række af agerlandets øvrige dyre- og plantearter.

 www.lf.dk/viben kan anbefalingerne findes i en både en kort og en lang version, ligesom der også er en grundigere beskrivelse af reglerne vedr. våde vibepletter på omdriftsarealer.