Natura 2000 udpegningsgrundlag i høring

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne er i høring frem til 15. november. Vi opfordrer til, at du som lodsejer eller i din lokale forening går udpegningsgrundlaget på Miljøstyrelsens hjemmeside igennem.

Opdateringen bygger på data indsamlet som en del af NOVANA-overvågningen og kan have betydning for forvaltningen af de internationale naturbeskyttelsesområder. Se udpegningsgrundlaget og høringsmaterialet her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Lodsejere og foreninger skal afgive lokale høringssvar

Landbrug & Fødevarer vil afgive et overordnet høringssvar til opdateringen af udpegningsgrundlaget og de faglige kriterier, men vil ikke kommentere konkret på de enkelte områder. Det vil således være op til de enkelte foreninger at udarbejde og sende lokale høringssvar, hvis dette vurderes at være relevant. Der kan også være lodsejere, der ønsker at afgive høringssvar for deres egne områder. Høringssvar afgives på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor høringsmaterialet samt yderligere informationer om høringen også kan findes.

Udpegningsgrundlaget har stor betydning for indsatser og tilladelser

I Danmark opdateres udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne hvert 6. år forud for en ny planperiode. Udpegningsgrundlaget for habitatområderne udgøres af de arter og naturtyper, som skal beskyttes gennem forvaltningen af områderne, og udpegningsgrundlaget har derfor stor betydning for de indsatser, der gennemføres i områderne, ligesom det har betydning af administrationen af fx tilladelser til planer og projekter.

For habitatområderne er det udelukkende arter på habitatdirektivets bilag II og naturtyper på bilag I, der kan indgå i områdernes udpegningsgrundlag, mens udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne kan bestå af yngle- og trækfuglearter omfattet af direktivets bilag 1 og regelmæssigt tilbagevendende trækfugle samt visse ynglefugle, som ikke er opført i bilag 1.

Sideløbende med opdateringen af udpegningsgrundlagene har Miljøstyrelsen opstillet en række faglige kriterier for, hvad der skal til for at en art føjes til udpegningsgrundlaget og hvornår den kan fjernes. Disse er også i høring.

Opdateringen sker ifølge Miljøstyrelsen fordi naturen er dynamisk og naturområderne ændrer sig, så nogle arter fx indvandrer til nye områder, mens andre forsvinder. Udpegningsgrundlaget opdateres jævnligt og Danmark er forpligtet til at sætte arter på udpegningsgrundlaget, hvis der er tale om en væsentlig forekomst. Revisionen af udpegningsgrundlaget gennemføres på baggrund at de nyeste data om forekomst af arter og naturtyper i de enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som er blevet indsamlet i NOVANA-overvågningen.

Ændringer i 2018 opdateres i 2020

Det skal bemærkes at opdateringen af udpegningsgrundlaget ikke omfatter de ændringer i Natura 2000-områderne foretaget i forbindelse med grænsejusteringen af områder, som blev gennemført i 2018. Udpegningsgrundlaget for disse områder opdateres i 2020.

Høringsfrist 15. november 2019

Det samlede forslag til ændret udpegningsgrundlaget er i høring frem til 15. november. Høringsmaterialet på Miljøstyrelsens hjemmeside omfatter både lister med alle arter på udpegningsgrundlaget for de 252 Natura 2000-områder med angivelse af, hvilke arter der er tilføjet og hvilke der er fjernet, samt kriterierne for at fjerne og tilføje arter.