Hjælp til hjælpepakkeoverblik?

Der er sket meget som konsekvens af COVID-19-pandemien, siden vi medio marts skrev om de første politiske hjælpeinitiativer i form af fristudsættelser og visse statsgaranterede udlån til dansk erhvervsliv. Sidenhen har vi i den grad set en regering og et Folketing, der har slået sparegrisen i stykker og nu deler ud af statens midler.

Foto: Colourbox

Af Maria Eun Elkjær
Politisk har velvilligheden været historisk stor. Faktisk så stor at der nu er kommet så mange initiativer på banen, at selv den flittigste nyhedslæser skal holde tungen lige i munden. Vi oplever, at alle kompensationsordninger og øvrige tiltag er til løbende forhandling. Som medierne heller ikke lægger skjul på, råber erhvervsorganisationerne højt og længe om fordelingen.

Landbrug & Fødevarer har arbejdet og arbejder fortsat for en række branchespecifikke indsatspunkter. Det gælder bl.a. bedre vilkår for produktioner med let fordærvelige varer, herunder underleverandører til restaurationsbranchen. Et andet større indsatsområde er at få pakkerne tilpasset rent teknisk med henblik på øget fleksibilitet. Det gælder særligt kompensationsordningen for faste omkostninger. Mere om det nedenfor.

Men hvilke kompensationsordninger er der egentlig? Og hvilke forudsætninger og faldgruber skal vi være opmærksomme på? Der kommer løbende flere og udvidede initiativer, og det sidste punktum er med al sandsynlighed ikke sat, men lad os gøre status.

I skrivende stund er aktstykker og bekendtgørelser under udarbejdelse på baggrund af regeringens og Folketingets seneste ”Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark”, som blev offentliggjort 18. april 2020. Aftalen indeholder en række forbedringer til de eksisterende tiltag, men også en række nye initiativer som f.eks. udbetaling af allerede betalt moms som et afdragsfrit lån. Det er alene udvidelsen af hjælpepakkerne, der er fremhævet i det følgende.

 • Aftaleteksten og faktaark kan læses her
 • Skema med overblik over kompensationsordninger kan downloades her (PDF)

De nye hjælpepakketiltag er endnu ikke vedtaget. Ændringerne nævnes derfor eksplicit nedenfor som ”forventelige justeringer pba. seneste politiske aftale af 18. april”.

Kompensationsordninger

 • Kompensation til selvstændige og freelancere

Selvstændige, freelancere og andre mindre ejerledede selskaber kan under visse betingelser få en kompensation på 23.000 kr. pr. måned i tre måneder.

Ansøgning om kompensation forudsætter at:

 • Du ejer mindst 25 % af virksomheden
 • Virksomheden er etableret senest 9. marts 2020
 • Du har en omsætning, eller B-indkomst har været på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før COVID-19
 • Du arbejder i virksomheden
 • Du har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30 pct. som følge af COVID-19
 • Du maksimalt har 10 fuldtidsansatte. Har du en medarbejder ansat på halv tid, svarer det til en halv fuldtidsansat. Virksomhedsejeren og evt. medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte.

Forventelige justeringer pba. seneste politiske aftale af 18. april:

 • Kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges med en måned til og med d. 8. juli 2020.
 • Kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere løb oprindeligt for perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Ved forlængelse af kompensationsordningen vil virksomhederne jf. Erhvervsministeriet skulle ansøge igen for den ny kompensationsperiode 9. juni – 8. juli 2020.
 • Grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæves fra maksimalt 10 til maksimalt 25.
 • Herudover øges kompensationsgraden fra 75 pct. til 90 pct.
 • For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.) i perioden med forbud under forudsætning af, at der kan opnås statsstøttegodkendelse.
 • Hertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og B-indkomster

Bemærk
Ordningen skal ses som en slags ”dagpenge” til den selvstændige. Ordningen er derfor CPR-nummerbaseret, og der kan maksimalt opnås kompensation én gang pr. CPR-nummer. Har en selvstændig flere CVR-numre, kan der derfor kun opnås kompensation på baggrund af det ene CVR-nummer.

 • Kompensation for faste omkostninger

Som virksomhed kan der ansøges om kompensation for en del af de forventede faste omkostninger.

Ansøgning om kompensation for fast omkostninger forudsætter at:

 • Din virksomhed har et dansk CVR-nummer, og er etableret senest 9. marts 2020
 • Din virksomhed har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. (ændres til 12.500 kr.) i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020 (snart 8. juli).
 • Din virksomhed som følge af COVID-19 har et forventet fald i omsætningen på mindst 40 pct. (ændres til 35 pct.) i hele perioden eller i en periode har haft forbud mod at holde forretningen åbent.

Som reglerne er i dag, kan en virksomhed maksimalt opnå kompensation for faste omkostninger på 60 millioner kroner. Omkostningerne kompenseres med følgende procentsats:

 • 80 pct. hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. til og med 100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 pct. (ændres til 35 pct.) op til 60 pct.

Landbrug & Fødevarer har arbejdet for en model med mindre intervaller, da der i dag er stor forskel på kompensationsgraden og kravene til omsætningsnedgangen.

Forventelige justeringer pba. seneste politiske aftale af 18. april:

 • Ordningen for kompensation for faste omkostninger forlænges med en måned til og med 8. juli 2020.
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger løb oprindeligt for perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Ved forlængelse af kompensationsordningen vil virksomhederne jf. Erhvervsministeriet skulle ansøge igen for den ny kompensationsperiode 9. juni – 8. juli 2020.
 • I ordningen for kompensation for faste omkostninger udvides herudover adgangen til kompensation, så virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidligere 40-60 pct. De øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader ændres ikke.
 • Endvidere sænkes minimumsgrænsen for faste omkostninger fra 25.000 kr. til 12.500 kr., således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. i en tremåneders periode for at kunne få kompensation.
 • Hertil hæves det absolutte loft for kompensation fra 60 mio. kr. i perioden til samlet 110 mio. kr.
 • Der vil blive taget hånd om de virksomheder med underskud, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere, end hvad det er nødvendigt inden for statsstøttegodkendelsen. Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation - kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf.
 • I den forlængede og udvidede ordning for faste omkostninger indføres en betingelse i kompensationsbekendtgørelserne om, at ansøgende virksomheder som en forudsætning for at modtage kompensation i den forlængede periode på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtage mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i kompensationsordningen for faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr.

Bemærk 

Omsætningsnedgangen opgøres pr. CVR-nummer. Det er enormt uhensigtsmæssigt for virksomheder, der f.eks. driver landbrug og restaurant under samme CVR-nummer, men med to forskellige P-numre. Restauranten vil i denne tid have et enormt stort tab, mens landbruget formentlig har relativt almindelig drift. Opgørelsen af tabets størrelse, som er afgørende for kompensationens størrelse, vil derfor ikke være retvisende, da landbrug og restaurant reelt er to forskellige forretninger. Landbrug & Fødevarer arbejder på at få denne del tilpasset, så ordningen bliver mere fleksibel.

Konkret har Landbrug & Fødevarer foreslået, at der også kan opnås kompensation for en selvstændig enhed indenfor det pågældende CVR-nummer forudsat de øvrige betingelser er opfyldt. Det er foreslået, at afgrænsningen f.eks. er P-nummer. Som et alternativ til P-nummerløsningen, er det foreslået, at enheden udgør en såkaldt selvstændig gren af virksomheden (”grenkravet”). Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler. Det foreslås således, at ”grenkravet” er det samme, som det der anvendes i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver.

Ansøger du midt i en kompensationsperiode, og det viser sig, at du ikke opfylder betingelserne, når kompensationsperioden er ophørt, skal du som udgangspunkt betale kompensationen tilbage. En ansøgning om kompensation for faste omkostninger forudsætter bl.a. revisorpåtegning og omfattende dokumentation fra referenceperioden i 2019 og tabsberetning for kompensationsperioden i 2020. Alt sammen noget din rådgiver og revisor typisk vil hjælpe dig med mod betaling. Principielt kan du – worse case – risikere at stå med en rådgiverregning og tilbagebetalingspligt samt en virksomhed, der er konkurstruet.

Hvis du er usikker på, om du har et tilstrækkeligt stort tab til at søge kompensation for faste omkostninger, må det bedste råd derfor være at vente med at søge så lang tid som muligt. Det bør dog nævnes, at der kan søges kompensation på op til 80 pct. af maks. 16.000 kr. til rådgiveromkostninger.

 • Kompensation til lønomkostninger

Ansøgning om lønkompensation forudsætter at:

 • Virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for 1) Minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller 2) Mere end 50 ansatte
 • Virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn 
 • Udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 
 • Virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt
 • Du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. 

Forventelige justeringer pba. seneste aftale af 18. april:

 • Lønkompensationsordningen forlænges med en måned til og med d. 8. juli 2020.
 • Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.
 • Lønkompensationsordningen bliver tillige justeret, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning. 
 • Kompensation til arrangører

Er du arrangør af et større arrangement, kan du søge om kompensation for underskud som følge af COVID-19.

Ordningen dækker arrangører af arrangementer, der var planlagt til:

 • afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020
 • at have 350 eller flere samtidige deltagere
 • at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dog højest hver anden dag, eller
 • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af maksimalt 4 ugers varighed. Hvis du over en længere periode afholder det samme arrangement på flere lokationer, gælder 4 ugers perioden for hver lokation, hvor arrangementet afholdes.

Der kan læses mere om de enkelte ordninger på www.virksomhedsguiden.dk.

Det med småt
Skattepligt
Kompensationen som virksomheden modtager træder i stedet for en skattepligtig indkomst. Den kompensation der modtages, vil derfor være skattepligtig.

Hårdere straffe 
Den 2. april vedtog Folketinget en hastelov, der har til formål at mindske en række forskellige forbrydelser begået under Covid-19 krisen, heriblandt tyveri af værnemidler med mere, der kan udløse en fordobling af den normale straf. Hvis man uretmæssigt har søgt eller opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakkerne til erhvervslivet, gives der nu mulighed for en firdobling af den normale straf.

Tilbagebetalingspligt
Viser det sig senere, at betingelserne for at modtage kompensation ikke er opfyldt, skal hele kompensationen som udgangspunkt betales tilbage.

Dokumentationskrav og ansøgning
Der er generelt relativt store dokumentationskrav, som for mange forudsætter hjælp fra en rådgiver/revisor. Vær dog opmærksom på, du ikke kan bemyndige vedkommende til at ansøge for dig. Det kan du kun selv som ansøger på virk.dk.