Coronakrisen kradser

Mens COVID-19 stort set har lagt gaderne øde og sat Danmark i stå, har Landbrug & Fødevarer arbejdet bag kulisserne i døgndrift for at afbøde konsekvenserne for alle os medlemmer.

Foto: Colourbox

Det er endnu uvist, hvor vidtrækkende konsekvenser denne krise vil få for vores økonomi, men meget tyder på, at økonomien ikke vil rette sig op lige foreløbig.

Regeringen og Folketinget forsøger at spænde et sikkerhedsnet ud under det danske erhvervsliv med lovforslag til en nødpakke, der skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem corona-krisen. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Umiddelbart klarer landbrugs- og fødevaresektoren opgaven godt med at holde Danmark i gang, selv om der er udfordringer. Det er der grund til at være stolt af.

Mange medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug beskæftiger sig dog ud over landbrugs- og fødevareproduktion også med andre erhverv.

For mange har det betydet eller kan det betyde store økonomiske tab, og nogle af vores medlemmer vil måske opleve ikke at være inkluderet i politikernes nødpakker.

Vi er opmærksomme på denne problematik. Og vi knokler videre for at sikre gode betingelser for vores erhverv.

Derfor vil jeg rigtig gerne høre fra de af vores medlemmer, som har brug for særlig support. Skriv til stoerrejordbrug@lf.dk hvis du oplever særlige omstændigheder, som vi skal arbejde med i forhold til Landbrug & Fødevarers indsats for vores erhverv under corona-krisen.

Til dem der ønsker et generelt overblik og orientering om relevante tiltag i forbindelse med krisen opdaterer Landbrug & Fødevarer løbende denne side, som er målrettet medlemmerne:  

https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Sider/Startside.aspx

Corona-krisen kradser

Sidste gang vi som nation kiggede ind i en krise var i forbindelse med ”gærkrisen” i 1998 grundet en overenskomstmæssig konflikt. Men corona-krisen er anderledes. Den kan vi – desværre – ikke aftale os ud af. Den forudsætter en grundlæggende adfærdsforandring. Med den rette socialsociologi baseret på et solidt sundhedsvæsen, håber jeg på, at vi kommer fornuftigt ud på den anden side. De uafklarede spørgsmål er dog hvordan og hvornår.

På Christiansborg arbejdes der på højtryk for at begrænse og afhjælpe de økonomiske konsekvenser for os og for resten af dansk erhvervsliv. Initiativer som vi kan glæde os over, men også initiativer som jeg i samarbejde med Landbrug & Fødevarer vil arbejde for bliver mere målrettet. Ikke mindst med henblik på at værne om likviditeten i små og mellemstore virksomheder-segmentet, der lige nu særligt indenfor oplevelsesøkonomien og turismen er særligt udsat.

Som I muligvis allerede ved fra medierne, fremsatte skatteministeren i sidste uge, den 11. marts lovforslag med løbende tilføjelser til hastebehandling, med henblik på vedtagelse i dag tirsdag den 17. marts. Det omtalte forslag er den 16. marts suppleret med yderligere initiativer til fordel for små- og mellemstore virksomheder.

De skatte- og momsmæssige initiativer fremgår nedenfor. Det bemærkes, at forslagene ikke omfatter afgifter.

Moms

Store virksomheder

 • Betalingsfristen for store virksomheder forlænges midlertidigt med 30 dage for betalingerne for marts, april og maj. Dermed bliver betalingsfristen ca. 2 måneder mod 25 dage i dag.
 • Store virksomheder defineres som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på over 50 mio. kr.
 • Skatteministeriet skønner, at forslaget styrker likviditeten i virksomhederne med ca. 35 mia. kr.
 • Forventet ikrafttrædelse den 17. marts

Små- og mellemstore virksomheder

 • Momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder udskydes ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Betalingsfristen for den første periode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode.
 • For mellemstore virksomheder udskydes betalingsfristen for afregning af moms for 1. kvartal fra 2. juni til d. 1. september 2020, hvor der også skal afregnes moms for 2. kvartal 2020.
 • Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder med en momspligtig omsætning på mellem 5 og 50 mio. kr.,
 • Momsbetalingen for små virksomheder udskydes fra d. 1. september 2020 til 1. marts 2021, hvor der også skal afregnes moms for 2. halvår 2020.
 • Små virksomheder defineres som virksomheder med en momspligtig omsætning på under 5 mio. kr.,
 • Skatteministeriet forventer, at forslaget forbedre likviditeten for små virksomheder med ca. 15 mia. kr. og for mellemstore virksomheder med ca. 20 mia. kr.
 • Forventet ikrafttrædelse den 17. marts 2020.

AM-bidrag og A-skat

 • Betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat forlænges midlertidigt med 4 måneder for betalingerne for april, maj og juni.
 • Ændringen får første gang virkning for store virksomheders april-rate, som efter gældende regler skal betales senest d. 30. april.
 • Betalingsfristen forlænges til d. 31. august.
 • Store virksomheder defineres som virksomheder, der har AM-bidrag på over 250.000 kr. og/eller A-skat på over 1 mio. kr. om året.  Skatteministeriet skønner, at forslaget vil styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 90 mia. kr. i 4 måneder.
 • Forventet ikrafttrædelse den 17. marts 2020.

B-skat

 • Betalingsfristen for B-skatter udskydes 2 måneder fra d. 20. april til d. 20. juni.
 • Betalingsfristen d. 20. maj udskydes til 20. december. Skatteministeriet skønner, at det vil øge likviditeten med yderligere 5 mia. kr.
 • Der betales B-skat af honorarer. Betales derfor ofte af f.eks. visse selvstændige, freelancere, oplægsholdere mv.
 • Forventet ikrafttrædelse den 17. marts 2020.

Acontoskat vedrørende selskabsskat

 • Selskaber skal den 20. marts indbetale acontoskat for 1. halvår af 2020. Selskaber kan nedsætte deres skattebetaling, hvis de forventer en faldende indtjening i 2020.

Skattekonto

 • Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne.
 • Det er foreslået at gennemføre en midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling.
 • For at opnå en vis afbødning af de negative virkninger, som de foreslåede betalingsfristudskydelser kan udløse i form af negative renter, ved at virksomhederne kan få større bankindeståender, foreslås det, at loftet forhøjes til 10 mio. kr.
 • Forventet ikrafttrædelse den 25. marts 2020. Der er herved taget højde for tid til en teknisk systemmæssig tilpasning af skattekontoen.

 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesinitiativer

For større virksomheder

 • Regeringen indfører en garantiordning på 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 50 pct. som følge af covid-19. Ordningen skal fungere på markedsvilkår, dvs. at betalingen for garantien skal afspejle risikoen, hvorved der ikke er tale om statsstøtte.

For små og mellemstore virksomheder

 • Regeringen indfører en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde små og mellemstore virksomheder i de relevante brancher, der kan dække et driftstab som følge af covid-19. Der skal være et driftstab på over 50 pct. for at blive omfattet. Ordningen indebærer statsstøtte og skal godkendes af EU-Kommissionen. Regeringen afsætter i første omgang en tabsramme på 1 mia. kr. til ordningen.

Læs mere om skatte- og momsmæssige initiativer her https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Læs mere om generelle hjælpeinitiativer her https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser