Præcisionsjordbrug

Frist for ordning om præcisionsjordbrug 8. februar

HUSK: Landbrugsstyrelsens pilotprojektordning om præcisionslandbrug har tilmeldingsfrist 8. februar.

Producerer du korn eller raps, kan du ansøge om at anvende præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder til helt eller delvis at opfylde dit efterafgrødekrav for planperioderne 2018/19 og 2019/20. Fra Sektionen for Større Jordbrug opfordrer vi alle til at søge ind i ordningen, hvor man belønnes med fradrag i antal pligtige efterafgrøder. For hver 10 ha med præcisionsjordbrug slipper man af med 1 ha efterafgrøde, samtidig opnår du nyttig viden om de kvælstofeffektivitet i marken.  

Du kan søge om at deltage i pilotprojektordningen ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet senest d. 8. februar 2018 til Landbrugsstyrelsen. Du kan finde ansøgningsskemaet og vejledningen til ordningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om betingelserne for at deltage i pilotprojektordningen og de konkrete tiltag.

Pilotprojektordningens formål

Pilotprojektordningen har til formål at indsamle viden om, hvorvidt en præcis behovsfastsættelse og gradueret tildeling af gødning kan medføre positive miljøeffekter og samtidig være en økonomisk gevinst for landmanden. I de to planperioder pilotprojektordningen løber er det hensigten, at både styrelsen og de tilmeldte landmænd  kan opnå erfaring f.eks. med hvordan anvendelsen af teknologier kan dokumenteres og administreres, og hvordan dokumentationen for de enkelte teknologiers og metoders miljøeffekt kan indsamles. Erfaringerne fra ordningen vil indgå i den efterfølgende  vurdering af, hvordan præcisionslandbrug kan blive et fremtidigt virkemiddel.

For Sektionen for Større Jordbrug er denne ordning startskuddet til implementering af balanceregnskaber, og vi er meget tilfredse med at ordningen nu er besluttet. En ordnings som i særdeleshed henvender sig til vores medlemmer.