Præcisionsjordbrug

Formanden for Større Jordbrug ny repræsentant for L&F i Vildtforvaltningsrådet

Frederik Lüttichau afløser Lars Hvidtfeldt som en af Landbrug & Fødevares to repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen har pr. 1. oktober 2018 udpeget et nyt Vildtforvaltningsråd for en 4-årig periode.

Landbrug & Fødevarer har som den eneste organisation to pladser i rådet, og det fremgår af Forretningsorden for Større Jordbrug, at en af disse pladser besættes af en repræsentant for Større Jordbrug.

Indtil nu har denne plads efter aftale med Udvalget for Større Jordbrug været besat af viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt. I forbindelse med den nye udpegning for perioden 2018 – 2022, blev det efter aftale med Landbrug & Fødevares formandskab besluttet, at indstille Frederik Lüttichau sammen med næstformand i Familielandbrugssektionen Henrik Bertelsen, som organisationens to repræsentanter.

Beslutningen om, at Frederik Lüttichau afløser Lars Hvidtfeldt i Vildtforvaltningsrådet blev truffet før sidstnævnte offentliggjorde sin beslutning om ikke at genopstille som viceformand.

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødeministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning. Af aktuelle sager der drøftes i Vildtforvaltningsrådet kan nævnes forvaltningsplan for ulv, regler om udsætning og biotopplaner, jagttider og hjortevildtforvaltning. Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i lov om jagt og vildtforvaltning.

Medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet er:

Jan Eriksen (formand), Henrik Bertelsen Landbrug & Fødevarer (næstformand), Frederik Lüttichau Landbrug & Fødevarer, Ella Maria Bisschop-Larsen Danmarks Naturfredningsforening, Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund, Niels Iuel Reventlow Dansk Skovforening, Flemming Torp Friluftsrådet, Birgitte Heje Larsen Dyrenes Beskyttelse, Egon Østergaard DOF.

Alle på nær Frederik Lüttichau er gengangere i Rådet.

Der kan læses mere om Vildtforvaltningsrådet på https://vildtforvaltningsraadet.dk/