Agerhøns - nyt udsætningsforlig - Større Jordbrug

Nye regler for udsætning er en realitet!

De nye regler, der fastholder den hidtidige mulighed for udsætning og samtidig øger antallet af fugle til maksimalt 12 pr. ha, er resultatet af en lang og målrettet indsats. Større Jordbrug er med i maskinrummet i forbindelse med udmøntning af Vildtforvaltningsrådets forlig i bekendtgørelse og vejledning og glæder sig over de nye muligheder.

Ved årsskiftet trådte de nye regler om udsætning af fasaner og agerhøns og biotopplaner i kraft. Men dette er det nu blevet en realitet, at mulighederne for udsætning i de kommende år er bevaret og på visse punkter markant forbedret!

De nye regler fremgår af Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber og udmønter det forlig som Vildtforvaltningsrådet i sommeren 2017 indstillede til Miljø- og fødevareministeren. Se omtale af forliget i Større Jordbrugs Nyhedsbrev fra juni 2017.

Glædelig sejr

At der med de nye regler under visse forudsætninger nu gives mulighed for at udsætte op til 12 fugle (heraf maksimalt 4 agerhøns) pr. ha må betegnes som en sejr! Dette resultat er opnået fordi man fra de andre parter i Vildtforvaltningsrådet har tillid til, at vi gennem vores arbejde med udsætning, biotopplaner og terrænpleje rent faktisk kan levere en reel forbedring for naturen i landbrugslandet.

Nye regler med fokus på naturværdier

Dette afspejles også i de nye regler: For at opnå tilladelse til udsætning af 8-12 fugle stilles der krav om, at en del af de biotopplantiltag,  der skal etableres, svarende til 10 point pr. ekstra fugl, bliver af mere varig karakter. I praksis betyder det, at en del af biotopplanen  - hvis man ønsker de ekstra fugle – skal opretholdes i 5 år. Dette vil af mange kunne betragtes som en ekstra byrde, men med større varighed i biotopplantiltagene sikrer man en større kontinuitet for dyr og planter – hvilket i sidste ende betyder større naturværdier.

Der er dog i den forbindelse med de nye regler taget højde for, at det kan være en udfordring af have fx en vildtstribe liggende samme sted i flere år, og der gives således mulighed for med de nye regler at omlægge op til 30 pct. af tiltaget årligt for at forhindre udvikling af rodukrudt m.v.

For at benytte sig af muligheden for den ekstra udsætning er det et krav, at man forinden har haft en biotopplan i minimum 2 år. Dette gøres for at sikre, at der på ejendommen er den fornødne erfaring med etablering af biotopplantiltag og udsætning af et større antal fugle.

En anden måde at sikre større kontinuitet i tiltagene er, at det som noget nyt bliver muligt at lave en 3 årligt biotopplan for de første 7 fugle. Hvis man vælger denne model stilles der kun krav om at der skal opnås 85 point for at opnå ret til udsætning af 7 fugle mod normalt 100 point. Lige som ved de 5 årige planer er kravet, at tiltagene skal bevares i hele perioden dog med mulighed for rotationsomlægning af nogle typer af tiltag.

Målretning af tiltagene

En anden nyskabelse i biotopplanreglerne er, at man i forbindelse med udarbejdelsen af  planen, skal målrette tiltagene mod mindst 4 arter eller artsgrupper  - herunder mindst to ikke-jagtbare. De nærmere regler herfor vil blive beskrevet i vejledningen, men tilgangen vil være, at der skal være en vis sammenhæng mellem de tiltag, man bruger og behovene for de arter, man vælger at målrette planen imod.

Herud over rummer de nye regler en række andre ændringer – hvoraf kan nævnes:

  • Tiltag skal være gennemført i naturen senest den 1. juni i ansøgningsåret , således at de har eller kan have reel betydning for vildtets levesteder
  • Der vil maksimalt kunne udsættes op til 4 agerhøns pr. ha uanset hvor mange fugle, der er laves biotopplaner for.
  • Det bliver muligt at få point, hvis man har udarbejdet en naturplan på ejendommen, og der er sammenhæng mellem naturplanen og biotopplantiltagene
  • Der bliver muligt at få point for etablering af stenbunker og opsætning af redekasser
  • Ved læhegn og småbiotoper i øvrigt differentieres pointgivningen således, at der opnås flere point for at etablere end at opretholde elementet. Hvis der efter etablering skal opnås point for et læhegn eller en småbiotop, vil der være krav om, at tiltaget suppleres med minimum to  andre pointgivende tiltag
  • Der er sket mindre justeringer af nogle af pointsummerne for de forskellige tiltag for at fremme mere varige tiltag.

De nye regler kan ses i bekendtgørelsen, som det anbefales at læse inden planlægningen af biotopplanen for 2018 igangsættes.  I forbindelsen med de 3 årige biotopplaner og muligheden for at kombinere disse med ekstra fugle, er der dog en vis uklarhed i bekendtgørelsen, som skal afklares snarest.

Større Jordbrug er med til at sikre hensigtsmæssig implementering

Der vil endvidere bliver udarbejdet en ny vejledning, der i mere detaljeret grad beskriver både de videreførte og de nye bestemmelser. Ligesom bekendtgørelsen  udarbejdes vejledningen af en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, hvor både Større Jordbrug og Landbrug & Fødevarer er repræsenteret. Ved på denne måde at sidde med helt inde i maskinrummet opnår vi en unik mulighed for at være med til at udmønte Vildtforvaltningsrådets forlig på den for medlemmerne af Større Jordbrug mest hensigtsmæssige måde.

Ændring mulighed for regulering af ræv og jagttid på fasanhøne

Som en følge af forhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet om udsætning var reguleringen af ræv på biotopplanejendomme også i spil. Disse regler fastlægges i Vildtskadebekendtgørelsen, som forventes revideret med ikrafttræden den 1. juli 2018.

I den forbindelse forventes det, at der fastsætte nye regler, således at det ikke længere bliver tilladt at regulere rævehvalpe i sommerperioden på ejendomme, der har udarbejdet og gennemført biotopplaner. Det vil fortsat være tilladt at regulere rævehvalpe i denne periode på ejendomme uden biotopplaner. Det faglige begrundelse for dette kan være vanskelig at få øje på, men var en del af det forlig, der blev indgået, hvorfor det forventes gennemført.

Der vil fra Landbrug & Fødevarer og Større Jordbrug fremover  blive arbejdet for mere sammenhængende og hensigtsmæssig regler for rævjagt og regulering af ræv.

Henover vinteren vil der også komme ny bekendtgørelse om jagttider i høring. I den forbindelse forventes jagttiden for fasanhøne udvidet med en måned, således at den følger jagttiden for fasanhane fra 1.10 – 31.1. Den nye jagttidsbekendtgørelse forventes også at træde i kraft 1/7 2018. 

Oversigt over mulighederne i de nye biotopplanregler

Biotopplan

Ha

Antal fugle

Point og varighed

Nej

Under 100

100 i alt

0

Nej

Over 100

1 pr ha

0

Ja

Over eller under 100

7 pr ha

100 point ved 1 årige biotopplaner

85 point ved 3 årige biotopplaner

Ja
(på ejendomme der har haft biotopplan i min. 2 år)

Over eller under 100

8-12 pr ha

10 point pr. ekstra fugl – skal bygge oven på en 1 årig eller 3 årig biotopplan.

Skal opretholdes i 5 år.