Biotopplanvejledningen er offentliggjort

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort den nye vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns. Vejledningen beskriver blandt andet de ændringer, der blev foretaget i biotopplanordningen som opfølgning på Vildtforvaltningsrådets forlig fra sommeren 2017.

Der er som bekendt tale om nye regler, der giver mulighed for udsætning af op til 12 fugle  Dette positive resultat er opnået fordi man fra de andre parter i Vildtforvaltningsrådet har tillid til, at vi gennem vores arbejde med udsætning, biotopplaner og terrænpleje rent faktisk kan levere en reel forbedring for naturen i landbrugslandet.

Vejledningen har blevet udarbejdet af Miljøstyrelsen sammen med repræsentanter for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund. Det har i arbejdet med vejledningen været helt centralt at sikre en loyal udmøntning af  Vildtforvaltningsrådets forlig, således at alle parter forsat kan bakke op om udsætningen.

Hent den nye vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns.

De centrale ændringer i ordningen, som man også kan se i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, er muligheden for at udsætte op til 12 fugle samt reglerne om, at biotopplanerne fremover skal målrettes 4 arter / artsgrupper (2 jagtbare og 2 ikke-jagtbare).

8-12 fugle

For at udsætte mellem 8-12 fugle skal der som noget nyt udarbejdes 5 årig ”overbygning” til den almindelige biotopplan. Det fremgår at vejledningen hvilke tiltag, der kan indgå i den 5-årige plan, og hvilke regler, der gælder for opretholdelse af disse mere varige tiltag. Den 5 årige biotopplan skal opfylde kravet om 110 – 150 point alt efter hvor mange fugle, der ønskes udsat. For hvert ekstra fugl, der udsættes, skal der opnås 10 ekstra point således at der ved udsætning af 8 fugle i alt skal være tiltag for 110 point, 9 fugle 120 point, osv.

Den 5 årige plan skal bygge oven på en enten 1 årig eller  - som noget nyt -  en 3 årig ”basis” biotopplan. Da den 3-årige plan også stiller krav til mere varige tiltag, er der med denne kun krav om, at der skal laves tiltag for 85 point.

Ved beregning af point for den 5-årige periode fastsættes både 1- eller 3-årige biotopplans pointsum til 100 point, hvorefter der skal anlægges yderligere tiltag således biotopplanejendommes samlede point opfylder kravene om 110-150 point. De 85 point fra den 3 årige plan omregnes altså automatisk til 100 point når den kombineres med en 5 årlige plan.

Målretning mod arter

Reglerne om målretning mod 4 arter betyder, at man ikke længere kan vælge helt frit mellem de mulige tiltag, men skal sikre, at der også vælges tiltag, der tilgodeser de 4 valgte arter. Hvilke tiltag, der tilgodeser arterne, fremgår af vejledningens bilag 1. Der er ikke formuleret helt faste rammer for hvor mange tiltag / point, der skal vælges for hver art, men der vil være krav om, at man ved kontrol vil kunne se, at der er sket en målretning af planen.

Herud over er der i forhold til den tidligere vejledning foretaget mindre ændringer i tiltag og pointtildeling samt de krav, der stilles til de forskellige tiltag. Da der med de nye muligheder for udsætning af ekstra fugle samt målretningen mod mere varige tiltag samt udvalgte arter / artsgrupper er foretaget en del ændringer i ordningen, vil der blive gennemført en evaluering  og evt. justering af ordningen efter 2018, for at sikre den bedst mulige udmøntning af reglerne.

Større Jordbrug vil blive inddraget i denne evaluering, ligesom repræsentanter for både Større Jordbrug og Landbrug & Fødevarer har været med til at udforme den nye vejledning.

Da vejledningen er blevet lidt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, overvejer Miljøstyrelsen muligheden for at udsætte fristen for anmeldelse til medio maj. Det anbefales derfor, at man holder sig orienteret på Miljøstyrelsens hjemmeside

Frederik Lüttichau

Formand for Sektionen for Større Jordbrug