Præcisionsjordbrug

Politisk arbejde og BL-retssag giver samlet maksimalt pres

Den sidste tid har der været en del debat i pressen i forhold til om L&F bør bakke op om (bi-intervenere) et element i BL's retssag vedr. manglende konsekvensanalyser af vandplanernes økonomiske betydning for landbrugserhvervets dræning og afvanding.

Manglende erhvervsmæssige konsekvensberegninger er et område som Større Jordbrug har haft et særligt fokus på, og jeg har personligt udfordret forskningssystemet og myndighederne for at have et ensidigt fokus på udledning af kvælstof uden at opgøre konsekvenser for erhvervet. Man elsker at regne kvælstofudledning og springer let og elegant over de økonomiske konsekvenser. Der er for mig ingen tvivl om, at det er en direktivforpligtelse at vurdere de socio-økonomiske effekter. Og når Stiig Markager i 2017 skriver til mig, at "Der er således et solidt demokratisk fundament for den nuværende indsats", så taler han mod bedre vidne. Han efterlader politikerne til at fægte i blinde, når de socio-økonomiske effekter ikke er opgjort. For hvad koster dit vand Shangri-La, Stiig Markager?

I 2017 tog vi selv ad færde. Vi fik via SEGES og IFRO udarbejdet rapporter, som belyste konsekvensvurderingerne af AU's kvælstof-regnerier for en række oplande i Danmark. IFROs analyse fra Norsminde et godt eksempel på, hvor væsentlig problemstillingen er. IFROs analyse viser jo, at omkostningen er enormt store ved indfrielse af de nuværende miljømål: 2.900kr pr. ha! Og det blev helt tydeligt i forløbet, at de danske myndigheder og forskningsenheder ikke har påtaget sig deres ansvar: nemlig at vurdere de socio-økonomiske konsekvenser.

I Større Jordbrug arbejder vi videre af det politiske spor, og vi har fundet gehør fra ministeren som umiddelbart efter udtalte at "Jeg og regeringen garanterer, at der aldrig vil blive braklagt landbrugsjord i det omfang, som er skitseret i rapporten om Norsminde Fjord. Det er helt urealistisk at udtage så store arealer". Men det ændrer ikke ved, at der skal foretages konsekvensvurderinger fremadrettet som en lige så naturlig ting som opgørelse af indsatskrav. Så vi vil fortsat være insisterende i forhold til at der foretages konsekvensvurderinger så politikerne ikke efterlades i mørket, om vi så skal igangsætte det selv!

Samtidig med vores politiske arbejde har BL nu bedt om, at L&F bi-intervenerer i deres sag. Selvom vi stadig følger det politiske spor, så bakker vi op om, at Vestre Landsret skal spørge EU domstolen om Danmark opfylder direktivforpligtigelserne i vandrammedirektivet med henblik på at få foretaget konsekvensanalyser af vandplanernes økonomiske betydning for landbrugserhvervets dræning og afvanding. Sagen kommer bl.a. til at handle om i hvilke situationer og hvornår direktivforpligtigelserne skal være opfyldt.

Nu ønsker vi at få mest mulig politisk fokus på de betydelige potentielle konsekvenser, og få EU domstolen til at give en afklaring i forhold til de danske myndigheders ageren. I den her sag har vi skulle vurdere lidt bredere, og derfor er der fra Større Jordbrug opbakning til, at L&F bi-intervenerer i den del af BLs sagskompleks, der har med konsekvensanalyser at gøre. Det betyder også, at der i forbindelse med bi-interventionen vil være faglig støtte til BLs retssag fra L&F og SEGES, ligesom vi på det juridiske vil bakke op.    

Det er mig samtidig magtpåliggende, at vi fortsætter opfølgningen på de 7 synder og konsekvenserne heraf benhårdt. Vi vil i Sektionen for Større Jordbrug forsikre os om, at L&F's støtte i retssagen ikke udelukker eller kompromitterer vores politiske indsats om at få faglighed og proportioner tilbage i kvælstofreguleringen. Vi har en konstruktiv dialog med ministeren, og den vil vi holde fast i.

Frederik Lüttichau