Præcisionsjordbrug

Forslag om nye KO-krav er klar overimplementering

Et forslag om at udvide en række krydsoverensstemmelseskrav til også at gælde uden for Natura 2000 områderne er klar overimplementering. L&F afsendte tirsdag et meget kritisk høringssvar og er i dialog med Landbrugsstyrelsen for at sikre en mere hensigtsmæssig implementering af EU-kommissionen krav.

Landbrugsstyrelsen har foreslået en udvidelse af fem krydsoverensstemmelseskrav om fuglebeskyttelse (krav 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 og 1.29) så de vil omfatte alle naturbeskyttede arealer.

Kravene findes allerede i dag, men er begrænset til alene at finde anvendelse, hvis de pågældende beskyttede naturtyper og arealer befinder sig inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område).

De nævnte kravs anvendelsesområde foreslås fra styrelsen udvidet, så de i KO-sammenhæng fremover også finder anvendelse uden for Natura 2000-områder. Ændringer foreslås af styrelsen som følge af en henstilling fra Kommissionen, som foretog revision af Landbrugsstyrelsens forvaltning af KO-området i september 2017. Kommissionen peger på, at der i Danmark ikke er opstillet tilstrækkelige krydsoverensstemmelseskrav i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivets krav om, at levesteder for fugle skal beskyttes både inden for og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Landbrug & Fødevarer har i løbet af de seneste par uger været i kontakt med styrelsen om denne udvidelse, som vi i Større Jordbrug finder går alt for vidt, da de regler, der nu KO-belægges, ikke som sådan udgør en implementering af fuglebeskyttelsesdirektivet. Der er derimod tale om nationale regler, der ikke har haft til formål at opfylde bestemmelserne i fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979. Sektionen for Større Jordbrug finder derfor at der er tale om en klar og uacceptabel overimplementering.

Ved at lade krydsoverensstemmelseskravene omfatte blandt andet alle § 3 arealer og alle fredsskovpligtige arealer, går Landbrugsstyrelsen meget længere end det er nødvendigt for at sikre overholdelse af fuglebeskyttelsesdirektivets regler. De omfattede skov- og naturområder vil således omfatte en række områder, som ikke er levesteder for beskyttede fugle ligesom det ikke vil være alle de omfattede forbud, som har betydning for fuglelivet og opretholdelsen af levesteder. Hertil kommer, at der ofte er uklarhed og uenighed om registreringen af, hvilke arealer, der er omfattet af blandt andet naturbeskyttelseslovens § 3.

Nye KO-krav går i særdeleshed ud over større jordbrug der risikerer træk i landbrugsstøtten, hvor der ikke er den nødvendige kobling til EU-reglerne. I Sektionen for Større Jordbrug er vi derfor yderst tilfredse med, at der den 20. februar blev afgivet et meget kritisk høringssvar fra L&F til Landbrugsstyrelsen. Samtidig vil der de  kommende dage bliver fulgt op overfor Landbrugsstyrelsen og målet er, at nå frem til løsninger, der sikrer, at der ikke sker nogen form for overimplementering.

Læs L&F's høringssvar her.