Arbejdsområder

I Sektionen for Større Jordbrug har vi en række arbejdsområder, som er funderet i vores mission og vision. Overordnet set arbejder vi for et frit landbrugserhverv, hvor bureaukrati skal minimeres og uden konkurrenceforvridende rammevilkår.

Forvaltning af natur, miljø og kultur er centrale områder på en moderne landbrugsbedrift og skal værdisættes på lige fod med al anden produktion.

Vi vil gennem fremadrettet, strategisk kommunikation arbejde med at sætte dagsordenen for en øget og åben dialog med det omkringliggende samfund. Vores tilgang er først og fremmest konstruktiv og vi arbejder for at finde løsningerne som også går vores vej. 

Produktionsvilkår for planteavl.

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for at skabe optimale konkurrencevilkår for dansk planteavl, som gør at vi kan konkurrere på verdens markedet på lige fod med vores nabo lande.

Bevarelse og anvendelse af historiske bygninger

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for at sikre optimale vilkår for økonomisk rentabel anvendelse og bevarelsen af bygninger tilknyttet de større ejendomme.

Den private ejendomsret

I Sektionen for Større Jordbrug står vi vagt omkring ejendomsretten, som gennem de sidste 30-40 år er blevet udhulet. Erstatningsfrie reguleringer skal stoppes.

EU's Landbrugspolitik

Sektionen for Større Jordbrug mener, at EU's midler til den enkelte landmand skal afhænge af, hvor mange grønne krav man er leveringsdygtig i. EU skal ikke forfordele mindre bedrifter frem for større bedrifter.

Generationsskifte uden omkostninger

Sektionen for Større Jordbrug arbejder for en afskaffelse af afgifter ved generationsskifte. Den nye generation skal have mulighed for at udvikle, opbygge og investere i virksomheden efter overtagelsen.

Natur og biodiversitet

Ca. 60 pct. af Danmarks areal er forvaltet af landbruget, og natur og landskab er formet og påvirket af århundreders landbrugsdrift. Et konstruktivt samspil med lodsejerne er derfor en forudsætning for, at der kan opnås gode resultater for natur og biodiversitet.
23.11.20

Mission og vision

Landbrugserhvervet står i dag globalt set i et krydsfelt mellem en række udfordringer, der umiddelbart set kan virke modsatrettede. På den ene side er der et stadig stigende behov for fødevarer globalt set og på den anden side er der et krav fra samfundet om yderligere tiltag på miljø- og naturområd...